akhbar

آخرین اخبار

اخبار

نخستین همایش نمایندگان کالج فیریزبی در تهران در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری اولین همایش سراسری رابطین آموزشی کل کشورکالج فریزبی ایران در تهران و به میزبانی دفتر مرکزی برگزار گردید.  این گردهمایی در ساعت ۹ روز پنجشنبه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سپس سخنرانی جناب آقای دکتر قرایی رسمیت یافت.مدیر […]

باشگاه موج مثبت

بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا

باشگاه موج مثبت

بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا

باشگاه موج مثبت

بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا

باشگاه موج مثبت

بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا

باشگاه موج مثبت

بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا محتوا