کارگاه های خلاقیت

کارگاه های خلاقیت و توسعه ذهنی

کارگاه های توسعه ذهنی (ویژه کودکان 3-12 سال)

«کارگاه های توسعه ذهنی پردیس موج مثبت» شامل برنامه های آموزشی با ماهیت روانشناسی است که به رشد خلاقیت و بروز جنبه هایی از ظرفیت درونی کودک می پردازد که به طور معمول کمتر در فضای خانواده به آن پرداخته شده و او به ندرت فرصت پیدا می کند تا آنها را زندگی کند.

این موارد عبارتند از :

1-کارگاه آب
2-کارگاه فلسفه
3-کارگاه انیمیشن
4- کارگاه قصه
5 -کارگاه نمایش

 

 
بدون محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت سفارش مراکز جهت همکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

چند رسانه ای کارگاه های خلاقیت


ویدیو

فایل صوتی