واحد استعدادیابی و آنالیز

آنالیز فرافکن

 

این آزمون ها به بررسی و تحلیل آنچه کودک در ذهن دارد می پردازد.
نظیر: تفسیر نقاشی سه مرحله ای کودکان ، آزمون ترسیم درخت خانواده و تست -کارت بندر گشتالت.
 
کارنامه های روان شناسی (پروفایل روانشناختی دانش آموزان)
 
« کارنامه های روانشناسی پردیس موج مثبت » در واقع آیینه ای از توانمندی ها و استعدادهای درونی فرزندان ما است که بر اساس خروجی چند آزمون استاندارد به سنجش و ترسیم سیمای روانی کودکان می پردازد. بسیاری از این مقیاس های بین المللی در کشور ما نیز هنجاریابی شده و نتایج آن پس از اجرا و تفسیر آزمون زیر نظر یک روانشناس، به صورت یک کارنامه به والدین ، مربیان و مدیران مراکز ارائه می شود تا در خدمت تربیت و هدایت هدفمند کودکان قرار گیرد.
این کارنامه ها در 5 محور طراحی و اجرا می گردد: شاخص های هوش و حافظه ، شاخص های سلامت روان ، شاخص های عملکردی و مهارتی، شاخص های تحصیلی، شاخص های خانوادگی و شاخص های مستقل
 1- کارنامه توصیفی :   فقط ارائه نمرات و نتایج توصیفی آزمون ها
 2- کارنامه تفسیری : کارنامه توصیفی + ارائه تحلیل و تفسیر نتایج بدست آمده از اجرای آزمون ها
 3-کارنامه مدیریتی :   ارائه نتایج آماری و مقایسه ای دانش آموزان (در دو سطح برون سازمانی و درون سازمانی)
 4- کارنامه جامع :     کارنامه تفسیری + کارنامه مدریتی
بسته جامع استعدادیابی
 
« بسته جامع استعدادیابی پردیس موج مثبت » از ترکیب کامل انواع شیوه های استاندارد بین المللی در زمینه استعدادیابی و روانسنجی کودکان بهره برده و زیر نظر یک تیم روانشناس انجام میشود که شامل موارد پیش رو است:
1- اجرای تست
2- مشاهده رفتار محیطی
3- مصاحبه تشخیصی و بالینی
4- تعامل خلاق
5- چک لیست رشد

بدون محتوا

 

 

 

 

بدون محتوا

 

 

 

 

چند رسانه ای واحد استعدادیابی و آنالیز


ویدیو

فایل صوتی